Zvukový záznam jednání         tisk na výchozí tiskárnu 


35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
konané 30.10.2001USNESENÍ ZM/2001/422 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    zprávu o činnosti Rady města Hradec Králové za období od 05.09. do 02.10.2001
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. arch. K. Vlčkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, dopracovat návrh na konkrétní zadání výstavby Terminálu hromadné dopravy Hradec Králové a předložit ho k projednání listopadovému zasedání Zastupitelstva města Hradec KrálovéUSNESENÍ ZM/2001/423 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    ústní informaci Ing. L. Hlavatého o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Hradec KrálovéUSNESENÍ ZM/2001/424 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

  v  o  l  í  
    *******, za člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Hradec KrálovéUSNESENÍ ZM/2001/425 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    aktuální informaci o plnění úkolů a záměrů v lokalitě ALDIS za období 10/2001USNESENÍ ZM/2001/426 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    návrh postupu řešení změny hospodářsko-právního postavení příspěvkové organizace Městské lesy Hradec Králové
II. r  o  z  h  o  d  l  o  
1. jako jediný společník o založení obchodní společnosti "Městské lesy Hradec Králové, a.s." se základním kapitálem tvořeným peněžitým vkladem ve výši 2.000.000 Kč
2. o zrušení příspěvkové organizace Městské lesy Hradec Králové, IČ: 42192099, se sídlem Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové, bez likvidace k datu 31.12.2001
3. o navýšení základního kapitálu obchodní společnosti "Městské lesy Hradec Králové, a.s." peněžitým vkladem ve výši kupní ceny stanovené smlouvou o prodeji podniku snížené o prostředky vložené do základního kapitálu společnosti při jejím založení
III. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
1. zakladatelskou listinu obchodní společnosti "Městské lesy Hradec Králové, a.s." ve smyslu návrhu, který je přílohou tohoto usnesení
2. stanovy obchodní společnosti "Městské lesy Hradec Králové, a.s." ve smyslu návrhu, který je přílohou tohoto usnesení a nedílnou součástí zřizovací listiny obchodní společnosti
IV. j  m  e  n  u  j  e  
1. prvními členy představenstva společnosti:
Ing. P. Pavliše, člena komise pro Městské lesy,
Ing. P. Kamenického, vedoucího odboru životního prostředí,
Ing. Z. Petříka, ředitele Městských lesů Hradec Králové,
Ing. O. Divíška, člena zastupitelstva města,
Mgr. J. Morávka, člena zastupitelstva města
2. prvními členy dozorčí rady společnosti:
Ing. M. Zbudila, člena zastupitelstva města,
Ing. J. Doskočila, člena zastupitelstva města
V. s  o  u  h  l  a  s  í  
    s převodem majetku, práv a povinností příspěvkové organizace Městské lesy Hradec Králové na novou obchodní společnost "Městské lesy Hradec Králové, a.s." formou prodeje části podniku podle § 476 a násl. obchodního zákoníku k datu 31.12.2001
VI. u  k  l  á  d  á  
1. Radě města Hradec Králové zabezpečit, v případech stanovených zákonem, zápis výše uvedených rozhodnutí Zastupitelstva města Hradec Králové do obchodního rejstříku
2. Radě města Hradec Králové zajistit navýšení základního kapitálu obchodní společnosti "Městské lesy Hradec Králové, a.s." peněžitým vkladem ve výši kupní ceny stanovené smlouvou o prodeji podniku snížené o prostředky vložené do základního kapitálu společnosti při jejím založení
VII. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    že prvním členem dozorčí rady společnosti za zaměstnance byl zvolen T. JankovskýUSNESENÍ ZM/2001/427 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. v  y  d  á  v  á  
    Vyhlášku města Hradec Králové č. 6/2001 o nakládání s komunálním odpadem se zpřesněním základních pojmů v čl. 3
II. u  k  l  á  d  á  
1. Ing. P. Kamenickém, vedoucímu odboru životního prostředí:
a) zajistit zveřejnění Vyhlášky města Hradec Králové č. 6/2001 o nakládání s komunálním odpadem a zabezpečit její realizaci
b) zveřejnit po dohodě s oprávněnými osobami svozové plány
2. RNDr. J. Vachatovi, řediteli rozvoje města, informovat listopadové zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové o průběhu výběrového řízení na oprávněnou osobu a opatřeních k zabezpečení přechodného období, nastane-liUSNESENÍ ZM/2001/428 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    možnost zavedení nového místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
II. v  y  d  á  v  á  
    Vyhlášku města Hradec Králové č. 7/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tak, jak byla předloženaUSNESENÍ ZM/2001/429 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    předloženou zprávu o plnění Koncepce zahraničních vztahů města Hradce Králové
II. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    Dodatek ke Koncepci rozvoje zahraničních vztahů města Hradce Králové
III. u  k  l  á  d  á  
    Ing. O. Vlasákovi, primátorovi města, předložit Zastupitelstvu města Hradec Králové zprávu o plnění Koncepce rozvoje zahraničních vztahů v měsíci říjnu 2002USNESENÍ ZM/2001/430 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    úpravu Statutu výročních cen města Hradec Králové dle předloženého návrhu včetně volebního řádu
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Potočkovi, náměstkovi primátora, zajistit provedení úprav Statutu výročních cen města Hradec KrálovéUSNESENÍ ZM/2001/431 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  o  u  h  l  a  s  í  
    s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města Hradec Králové na dokončení obnovy kostela sv. J. Křtitele na Novém Hradci Králové ve výši 300.000 Kč
II. u  k  l  á  d  á  
1. Ing. J. Potočkovi, náměstkovi primátora, zajistit vyplacení schváleného příspěvku
2. Ing. A. Tuháčkovi, náměstkovi primátora, zařadit příspěvek do IV. úpravy rozpočtu města Hradec Králové na rok 2001USNESENÍ ZM/2001/432 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  o  u  h  l  a  s  í  
    s poskytnutím finanční dotace Biskupství královéhradeckému na 1. etapu obnovy jižních teras pod Novým Adalbertinem mezi schodišti Na Kropáčce a Bono Publico v městské památkové rezervaci ve výši 4.200.000 Kč
II. u  k  l  á  d  á  
1. Ing. J. Potočkovi, náměstkovi primátora, zajistit vyplacení schválené finanční dotace
2. Ing. A. Tuháčkovi, náměstkovi primátora, zařadit uvedenou částku do změn ve IV. úpravě rozpočtu města Hradec Králové na rok 2001
3. Ing. O. Vlasákovi, primátorovi města, předložit Zastupitelstvu města Hradec Králové návrh smlouvy o smlouvě budoucí o převodu předmětných teras do majetku města Hradec KrálovéUSNESENÍ ZM/2001/433 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    informaci o návrhu rozpočtu města Hradec Králové na rok 2002 a výhledu na léta 2003-2005
II. u  k  l  á  d  á  
1. Ing. A. Tuháčkovi, náměstkovi primátora, připravit II. variantu tohoto rozpočtu se zpracovanými připomínkami z diskuse a předložit listopadovému zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové k projednání
2. Radě města Hradec Králové, zapracovat do výhledu 2003-2005 rozhodující koncepční akce města v souladu s možností nových finančních projektů
3. Ing. A. Tuháčkovi, náměstkovi primátora města, svolat jednání politických klubů Zastupitelstva města Hradec Králové k projednání výhledu rozpočtu na léta 2003-2005USNESENÍ ZM/2001/434 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    ústní zprávu Mgr. P. Kmocha, tajemníka magistrátu města, o kontrole schvalování výstavby obchodního centra Na Mlejnku
II. u  k  l  á  d  á  
    Mgr. P. Kmochovi, tajemníkovi magistrátu města, písemně odpovědět sdružení KOS na jejich připomínkyUSNESENÍ ZM/2001/435 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. p  r  o  j  e  d  n  a  l  o  
    zásady smluvního vztahu sdružení pro realizaci investic v ulici Zadní - Pouchov, Hradec Králové mezi zúčastněnými stranami Město Hradec Králové, Vodovody a kanalizace a.s. Hradec Králové a *******
II. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    předloženou smlouvu o sdružení pro realizaci investic v ulici Zadní - Hradec Králové, Pouchov mezi Městem Hradec Králové, VAK a. s. Hradec Králové a *******, upravenou o vznesené připomínky
III. u  k  l  á  d  á  
    Ing. A. Tuháčkovi, náměstkovi primátora, zahrnout částku 2.073.260 Kč do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2002USNESENÍ ZM/2001/436 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    prodej bytů v domech zařazených do privatizace bytového fondu uvedených v přiloženém seznamu
II. u  k  l  á  d  á  
    JUDr. J. Budinskému, vedoucímu odboru bytového, seznámit s usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové Správu nemovitostí a.s. Hradec Králové a Privatizační kancelář Mgr. BudínskéhoUSNESENÍ ZM/2001/437 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    předložený návrh na prodej domů čp. 1320 a čp. 1321 ve Veverkově ulici a čp. 1555 až čp.1559 na tř. E. Beneše bez souvisejících pozemků
II. u  k  l  á  d  á  
    JUDr. J. Budinskému, vedoucímu odboru bytového, seznámit s rozhodnutím Zastupitelstva města Hradec Králové Správu nemovitostí Hradec Králové a.s. a Privatizační kancelář Mgr. Budínského a jejich prostřednictvím i obyvatele dotčených domůUSNESENÍ ZM/2001/438 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    zadání veřejné zakázky "Přijetí dvou hypotečních úvěrů města Hradec Králové s dobou splatnosti 20 let na zajištění dofinancování investiční akce města - 4 bytové domy v lokalitě Pražská ulice Hradec Králové" uchazeči Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
II. s  o  u  h  l  a  s  í  
    s uzavřením zástavních smluv mezi městem Hradec Králové a Českou spořitelnou, a.s.USNESENÍ ZM/2001/439 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    smlouvu o spolupráci a spolupořadatelství při zajištění Vánočních trhů mezi městem Hradec Králové a spol. s r.o. Garamon
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. O. Vlasákovi, primátorovi města, zajistit podepsání schválené smlouvyUSNESENÍ ZM/2001/440 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    dopis *******a *******a zápis z jednání se jmenovanými na odboru správním Magistrátu města Hradec KrálovéUSNESENÍ ZM/2001/441 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    obsah dopisu Ing. J. Pražáka, ředitele společnosti Bohemian Waste Management a.s., ze dne 17.10.2001 a předloženou důvodovou zprávu
II. d  e  l  e  g  u  j  e  
    Ing. B. Korose, náměstka primátora, na mimořádnou valnou hromadu Bohemian Waste Management a.s., která se koná dne 19.11.2001 a zavazuje ho nehlasovat o závažných změnách stanov, které by poškodily jako akcionáře město Hradec Králové
III. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Potočkovi, náměstkovi primátora a členu představenstva společnosti BWM, a.s., koordinovat postup města Hradec Králové s městem PardubiceUSNESENÍ ZM/2001/442 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    dopis pana Tomáše Langra, statutárního zástupce Sdružení českých řemeslníků, ve věci zřízení a provozu centra volnočasových aktivit „KLÍDEK“
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Potočkovi, náměstkovi primátora, seznámit pana Tomáše Langra s usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové k jeho dopisu, dle bodu A a B doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictvíUSNESENÍ ZM/2001/443 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    dopis členů Rady rodičů při ZŠ Jiráskovo náměstí 1166, a vystoupení ******* včetně stanoviska věcně příslušných odborůUSNESENÍ ZM/2001/444 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
1. petici obyvatel domu "L" čp. 749 - 754, Severní ul., Hradec Králové, ze dne 09.10.2001
2. petici obyvatel domů čp. 758 - 760, Severní ul., Hradec Králové, ze dne 10.10.2001
3. stanovisko odboru bytového k oběma peticím
4. stanovisko Ing. P. Zámečníka, ředitele SN, a.s., Hradec Králové, k petici obyvatel domu "L" čp. 749 - 754 Severní ul., Hradec Králové
5. obsah dopisu a vystoupení M. Vykydalové v záležitosti provádění oprav a privatizace domu čp. 758 - 760, Severní ul., Hradec Králové
II. u  k  l  á  d  á  
    Radě města Hradec Králové zajistit vyřízení obou peticUSNESENÍ ZM/2001/445 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

  u  k  l  á  d  á  
    Radě města Hradec Králové připravit návrh Směrnic ke sdružování prostředků města Hradec Králové na podporu zainvestování pozemků k výstavbě rodinných domů a předložit ho na zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové v měsíci únoru 2002USNESENÍ ZM/2001/446 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

  b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    iniciativu občanů k pořádání místního referenda o vhodnosti umístění průmyslové výroby typu Ronal v k.ú. Třebeš a o potřebě soustředění průmyslové výroby do průmyslové zónyUSNESENÍ ZM/2001/447 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

  u  k  l  á  d  á  
    RNDr. J. Vachatovi, řediteli rozvoje města, předložit na listopadovém zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové zprávu o průběhu a výsledcích plánovacího víkendu "Šance pro staré město" a návrh způsobu využití získaných informacíUSNESENÍ ZM/2001/448 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
    dopis *******ze dne 20.10.2001, kterým protestuje proti neúměrnému zvýšení poplatku za odvoz domovního odpadu
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. A. Tuháčkovi, náměstkovi primátora, seznámit *******s usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové ve věci obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůUSNESENÍ ZM/2001/449 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    výkup stp. č. 120, stp. č. 122 a stp. č. 119/2 v k.ú. Kukleny od společnosti N-invest a.s., Švehlova 1900, 106 24 Praha 10, IČ: 25056301, za celkovou cenu 6.800.000 Kč
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru:
1. uzavřít s majitelem kupní smlouvu
2. uplatnit částku 6.800.000 Kč ve III. úpravě rozpočtu města Hradec Králové pro rok 2001USNESENÍ ZM/2001/450 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    výkup komunikací s příslušenstvím a veřejného osvětlení vybudovaných na pozemcích města - pp.č.164/27 v k.ú. Kukleny a pp. č. 433/12 v k.ú. Plačice od společnosti Syner s.r.o., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48292516, za symbolickou cenu 1 Kč
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, připravit a odeslat návrh kupní smlouvyUSNESENÍ ZM/2001/451 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    dodatečný výkup části pp. č. 49/16 o výměře 176 m2 v k.ú. Malšovice od *******a *******, za celkovou cenu 98.560 Kč mínus poplatky
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, uzavřít s majiteli kupní smlouvuUSNESENÍ ZM/2001/452 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    prodej části pp. č. 606/1 o výměře cca 410 m2 v k.ú. Kukleny společnosti BD-MADE s.r.o., Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov, IČ: 26260603, za cenu 1.900 Kč/m2 a do doby přesného zaměření a kolaudace stavby uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, připravit a odeslat smlouvu o smlouvě budoucí kupníUSNESENÍ ZM/2001/453 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    prodej částí pp. č. 300/4 o výměře 9 m2, pp. č. 129/2 o výměře 18 m2 a pp. č. 129/2 dílu „a“ o výměře 11 m2, vše v k.ú. Hradec Králové *******, za celkovou cenu 55.560 Kč + poplatky
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, připravit a odeslat návrh kupní smlouvyUSNESENÍ ZM/2001/454 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    výkup pp. č. 96/1 o výměře 1507 m2 a pp. č. 96/5 o výměře 1085 m2 v k.ú. Roudnička od *******
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, informovat majitelku o usnesení Zastupitelstva města Hradec KrálovéUSNESENÍ ZM/2001/455 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    směnu a výkup stp. č. 617 o výměře 9 m2, pp. č. 106/2 o výměře 425 m2, pp. č. 106/1 o výměře 2689 m2, pp. č. 107/1 o výměře 597 m2, pp. č. 349/6 o výměře 3416 m2 a pp. č. 106/4 o výměře 1344 m2 v k.ú. Malšovice a dále pp. č. 934/10 o výměře 3078 m2 a pp. č. 946/6 o výměře 1470 m2 v k.ú. Slezské Předměstí od *******
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, informovat majitele o usnesení Zastupitelstva města Hradec KrálovéUSNESENÍ ZM/2001/456 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    výkup pp. č. 120/1 o výměře 2757 m2 v k.ú. Kukleny od správce konkurzní podstaty Mgr. S. Kadečky, Gočárova 1000, 500 02 Hradec Králové
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, informovat majitele o usnesení Zastupitelstva města Hradec KrálovéUSNESENÍ ZM/2001/457 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    prodej místnosti v domě čp. 284, tř. ČSA, Hradec Králové, *******
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, informovat žadatele o usnesení Zastupitelstva města Hradec KrálovéUSNESENÍ ZM/2001/458 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    přijetí daru - rozšíření komunikace a chodníky v ulici Brožíkově - na částech pp. č. 479/1 a pp. č. 977/2 v k.ú. Nový Hradec Králové od společnosti PKS INPOS a.s., Brněnská 38, Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059, v hodnotě 578.810 Kč
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, připravit a odeslat darovací smlouvuUSNESENÍ ZM/2001/459 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    přijetí daru dvou dočasných objektů v majetku společnosti Stavby silnic a železnic a.s., odštěpný závod 7, Sušilova 1528, Hradec Králové, do majetku města Hradec Králové
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, informovat majitele o usnesení Zastupitelstva města Hradec KrálovéUSNESENÍ ZM/2001/460 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    výkup chodníku vybudovaného na pozemku č. 313/4 ve vlastnictví města Hradec Králové v k.ú. Věkoše od společnosti Mera s.r.o. Hradec Králové, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25936221, za celkovou cenu 150.000 Kč
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, připravit a odeslat smlouvu o budoucí smlouvě kupní s platností do kolaudace stavbyUSNESENÍ ZM/2001/461 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    výkup chodníku vybudovaného na pozemku č. 313/5 ve vlastnictví města Hradec Králové v k.ú. Věkoše od společnosti RadioMobil a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, IČ: 64949681, za celkovou cenu 150.000 Kč
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, připravit a odeslat smlouvu o budoucí smlouvě kupní s platností do kolaudace stavbyUSNESENÍ ZM/2001/462 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    výkup pp. č. dle PK 879/2 o výměře 138 m2 v k.ú. Slezské Předměstí od Domova důchodců Černožice, Revoluční 84, Černožice nad Labem
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, informovat majitele o usnesení Zastupitelstva města Hradec KrálovéUSNESENÍ ZM/2001/463 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    prodej pp. č. 38/3, pp. č. 38/4 a pp. č. 957/126 v k.ú. Kukleny *******
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, informovat žadatele o usnesení Zastupitelstva města Hradec KrálovéUSNESENÍ ZM/2001/464 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    výkup ideální 1/2 domu čp. 1037, ideální 1/2 stp. č. 1830 o výměře 228 m2 a ideální 1/2 pp. č. 817/12 o výměře 115 m2 v k.ú. Pražské Předměstí od ******* a *******, za celkovou cenu 2.500.000 Kč
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru, seznámit majitele s usnesením Zastupitelstva města Hradec KrálovéZRUŠENÉ USNESENÍ ZM/2001/465 
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
    výkup pp. č. 1067/1 o výměře 5745 m2 v k.ú. Pražské Předměstí od *******, za celkovou cenu 2.585.250 Kč
II. u  k  l  á  d  á  
    Ing. J. Kauckému, vedoucímu majetkoprávního odboru:
1. připravit a odeslat kupní smlouvu
2. uplatnit částku 2.585.250 Kč v návrhu III. úpravy rozpočtu města Hradec Králové roku 2001V Hradci Králové 30.10.2001

Soubor usnesení Zastupitelstva města Hradec Králové je v písemné formě k nahlédnutí v Kanceláři primátora Magistrátu města Hradec Králové.
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, www.hradeckralove.org
tel.: 495 707 111, fax: 495 707 100, e-mail: posta@mmhk.cz